UBU E-Recruitment
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 ตำแหน่ง
264 คน
11 เมษายน 2565   ถึงวันที่   5 พฤษภาคม 2565
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
montira.p@ubu.ac.th