UBU E-Recruitment
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี
1 ตำแหน่ง
21 คน
5 เมษายน 2565   ถึงวันที่   25 พฤษภาคม 2565
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
yuwadee.ch@ubu.ac.th