UBU E-Recruitment
ช่างเทคนิค
ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1 ตำแหน่ง
8 คน
2 พฤษภาคม 2565   ถึงวันที่   15 มิถุนายน 2565
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
yuwadee.ch@ubu.ac.th