UBU E-Recruitment
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1)
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1 ตำแหน่ง
328 คน
9 มีนาคม 2565   ถึงวันที่   29 มีนาคม 2565
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
yuwadee.ch@ubu.ac.th