UBU E-Recruitment
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
1 ตำแหน่ง
189 คน
4 เมษายน 2565   ถึงวันที่   28 เมษายน 2565
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
yuwadee.ch@ubu.ac.th