UBU E-Recruitment
ช่างเทคนิค (ตำแหน่งที่ 2)
ลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
1 ตำแหน่ง
3 คน
2 พฤษภาคม 2565   ถึงวันที่   15 มิถุนายน 2565
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
yuwadee.ch@ubu.ac.th