UBU E-Recruitment
ช่างเทคนิค
ลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
1 ตำแหน่ง
8 คน
23 มกราคม 2566   ถึงวันที่   13 กุมภาพันธ์ 2566
คลิกอ่านรายละเอียด
yuwadee.ch@ubu.ac.th