JOBS.UBU.AC.TH
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อัตราที่ 2
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานพัฒนานักศึกษา (หมายเหตุ อัตราที่ 1 และ 2 สอบข้อเขียนในวันและเวลาเดียวกัน)
1 ตำแหน่ง
44 คน
1 กุมภาพันธ์ 2566   ถึงวันที่   21 กุมภาพันธ์ 2566
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
yuwadee.ch@ubu.ac.th