JOBS.UBU.AC.TH
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1 ตำแหน่ง
23 คน
3 มีนาคม 2566   ถึงวันที่   24 มีนาคม 2566
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
chatchai.p@ubu.ac.th