JOBS.UBU.AC.TH
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ลูกจ้างชั่วคราว
กองบริการการศึกษา
1 ตำแหน่ง
9 คน
8 มิถุนายน 2566   ถึงวันที่   23 มิถุนายน 2566
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
yuwadee.ch@ubu.ac.th