JOBS.UBU.AC.TH
นักออกแบบ
ลูกจ้างชั่วคราว
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1 ตำแหน่ง
4 คน
4 ตุลาคม 2566   ถึงวันที่   20 ตุลาคม 2566
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
Dutsadee.r@ubu.ac.th