JOBS.UBU.AC.TH
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน
กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
1 ตำแหน่ง
1 คน
30 ตุลาคม 2566   ถึงวันที่   13 พฤศจิกายน 2566
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
nithinan.s@ubu.ac.th