JOBS.UBU.AC.TH
ตำแหน่งสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี
1 ตำแหน่ง
3 คน
4 เมษายน 2567   ถึงวันที่   24 เมษายน 2567
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
yuwadee.ch@ubu.ac.th