JOBS.UBU.AC.TH
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ลูกจ้างชั่วคราว
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1 ตำแหน่ง
83 คน
7 พฤษภาคม 2567   ถึงวันที่   26 พฤษภาคม 2567
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
wanchai.ti@ubu.ac.th