JOBS.UBU.AC.TH
นักพัฒนาธุรกิจ
ลูกจ้างชั่วคราว
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1 ตำแหน่ง
58 คน
15 พฤษภาคม 2567   ถึงวันที่   5 มิถุนายน 2567
คลิกอ่านรายละเอียด
คลิกอ่านรายละเอียด
wanchai.ti@ubu.ac.th