JOBS.UBU.AC.TH
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1 ตำแหน่ง
28 คน
2 กรกฎาคม 2567   ถึงวันที่   23 กรกฎาคม 2567
คลิกอ่านรายละเอียด
chatchai.p@ubu.ac.th