JOBS.UBU.AC.TH

ระบบรับสมัครงาน Online

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ประกาศรับสมัครงาน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก